กู้เงิน ธ.อ.ส

กู้เงิน ธ.อ.ส สินเชื่อบ้านหรือาคาร
รายได้ต่อเดือน
15000 บาทต่อเดือน
16-28% ต่อปี
ร้อยละ
20-65 ปีขึ้นไป
อายุของผู้กู้
สมัครบัตรหรือกู้เงิน

กู้เงิน ธ.อ.ส โครงการสินเชื่อบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน ผ่อนชิลล์ ๆ นาน 40 ปี ดอกเบี้ย 2 ปีแรก 1.99% 2024 (2567)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความต้องการอยากซื้อบ้าน ต่อเติม หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ทำประโยชน์เกี่ยวกับบ้านแล้วเผอิญเงินไม่พอ ต้องการหาเงินด่วน เงินกู้มาช่วยสร้างสภาพคล่อง วันนี้เรามีโครงการสินเชื่อบ้านที่น่าสนใจของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือ ธ.อ.ส มาแนะนำนั่นคือโครงการสินเชื่อบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน นับเป็นการกู้เงิน ธ.อ.ส แบบปังไม่ไหว เพราะผ่อนชิลล์ ๆ นาน 40 ปี ดอกเบี้ย 2 ปีแรก 1.99% ไปอีก

กู้เงิน ธ.อ.ส “เราไม่ทิ้งกัน” สานความต้องการเรื่องบ้านให้ตอบโจทย์ ตรงใจ

ในการกู้เงิน ธ.อ.ส “เราไม่ทิ้งกัน” ธนาคารกำหนดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอเงินด่วน เงินกู้ ได้แก่ เพื่อเป็นการปลูกสร้างบ้าน อาคาร หรือใช้ซื้อที่ดินเพื่อนำไปปลูกสร้างบ้าน อาคาร, เพื่อซื้อบ้าน หรือห้องชุดพร้อมที่ดิน, เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็ฯประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย และเพื่อขยาย ต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน อาคาร (อาคาร หมายรวมถึงบ้านแฝด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์) โดยปล่อยวงเงินกู้ไว้ที่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ขั้นต่ำ 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 – 2 ปีแรก 1.99% ปีที่ 3 ดอกเบี้ย 3.75% ปีที่ 4 ดอกเบี้ย MRR – 2.00% และปีที่ 5 จนครบอายุสัญญากู้ยืมสูงสุด MRR – 1.00% (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) นอกจากนี้ยังฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ของวงเงินกู้อีก 0.1% ด้วยนะ

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์กู้เงิน ธ.อ.ส “เราไม่ทิ้งกัน” 2024 (2567)

ต้องเป็นบุคคลที่เป็นลูกค้า ธ.อ.ส และได้รับผลกระทบจากดควิด-19 หรือบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรา ลูก พ่อแม่ พี่น้องได้รับสิทธิตามมาตรการโครงการเราไม่ทิ้งกันจากรัฐบาล 5,000 บาท (3 เดือน) หรือสิทธิตามโครงการ ธ.อ.ส ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

เอกสารที่ต้องใช้ในการกู้เงิน ธ.อ.ส “เราไม่ทิ้งกัน” 2024 (2567)

  • บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ
  • ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
  • บัตรประชาชนคู่สมรส (สำเนา) (ถ้ามี)
  • ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
  • กรณีเป็นพนักงานประจำ : ต้องมีใบรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน และบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน 
  • กรณีเป็นผู้ทำงานอิสระ : ต้องมีหลักฐานการเสียภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (สำเนา) ใบประกอบวิชาชีพ (สำเนา), ใบจดทะเบียนการค้า ห้างหุ้นส่วน (สำเนา)

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมเอกสารหลักประกันไปด้วย ได้แก่ สัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาวางมัดจำ, ใบอนุญาตต่อเติม/ปลูกสร้าง หนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน (สำเนา), หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร และใบประมาณการปลูกสร้าง และหากใครมีข้อสงสัย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ghbank.co.th การกู้เงิน ธ.อ.ส “เราไม่ทิ้งกัน” สานความต้องการเรื่องบ้านให้ตอบโจทย์ ตรงใจได้ไม่ยาก